2008 Board < CSSANYU

President

Wen, Han
Economics
Graduate School of Arts and Science

Board

Jiang, Tao
Executive Vice President
Physics
Graduate School of Arts and Science

Han, Fei
Treasurer
Chemistry
Graduate School of Arts and Science

Li, Dadong
Senior Vice President
Chemistry
Graduate School of Arts and Science

Shen, Lin
Senior Vice President
Accounting
Stern School of Business

Qiao, Nuo
Senior Vice President

Song, Pengcheng
Vice President
Chemistry
Graduate School of Arts and Science

Zheng, Xiaozhong
Vice President
Chemistry
Graduate School of Arts and Science

Mandy Hu
Vice President, Director of PR
Marketing
Stern School of Business

Shen, Lin
Secretary
Economics
Graduate School of Arts and Science

Cao, Yu
Assisting Treasurer
Chemistry
Graduate School of Arts and Science

Xu, Yunjie
Accounting
Stern School of Business

Tracy Lu
Communications
Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development

Sun, Yao
Stern School of Business

Ye, Shufeng
Department of Chemistry
GSAS

Shen, Xiao
Department of Political Science
GSAS

Representatives

Bao, Jing
Wang, Ken
Lin, Jing
Gu, Jun
Ma, Weiman
Pu, Tian
Min, Bonan
Ma, Yuncong
Li, Bo
Jack Sun
Xue, Yun
Shi, Yawei
Becks Li
Xiao, Yu
Hou, Bibo
Chen, Han
Li, Xin
Evy Yan
Liang, Zi

© CSSANYU 2018 - All Rights Reserved